пʼятниця, 27 травня 2022 р.

П'ятниця, 27.05.2022. 10 клас. Контрольна робота

 Контрольна робота

1.     Андрєєва

2.     Безпала

3.     Віннічук

4.     Гайдай

5.     Гирич

6.     Данілішин

7.     Дзима

8.     Дяченко

9.     Зубенко

10. Зубко

11. Качур

12. Коваленко

13. Козова Д.

14. Козова О.

15. Корецька

16. Маслей

17. Саласюк

18. Соболь

Стукало

Варіант № 1

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Сила Кулона                                               А φ = W/ q

2 Напруженість електричного поля            Б A = qEd

3 Робота електричного поля                        В F = kq1q2 /r2

4 Потенціал                                                    Г U = A/q

                                                                        Д E = F/q

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити напруженість електричного поля, яке на заряд 2 нКл діє із силою 6,4 мН.  (2 бали)

           А 3,2 МВ/м  Б  2,3 МВ/м  В 3,2 кВ/м   Г 2,3 кВ/м                 

3.     Під час переміщення заряду 0,4 мкКл з початкової точки в точку з потенціалом 50 В електричне поле виконало роботу 2 мДж. Визначити потенціал початкової точки.  (2 бали)                                                               


  А  5,05 В        Б 50,5 В          В 505 В        Г 5050 В

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Якою є ємність слюдяного  конденсатора з площею пластин 500 см2 і відстанню між ними  0,1 мм. (2 бали)

5.     Конденсатор ємністю 200 пФ має заряд 10 нКл. Яка кількість теплоти виділиться під час розрядження конденсатора до моменту, коли напруга на ньому зменшиться у 2 рази? (3 бали)

              Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      У двох вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами 4 см знаходяться точкові заряди +20 нКл і  –20 нКл. Визначити напруженість поля у третій вершині. (4 бали)                 

Варіант № 2

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Напруженість поля точкового заряду                 А A = qU

2 Потенціал поля точкового заряду                        Б F = qE

3 Робота електричного поля                                    В U = A/q

4 Кулонівська сила                                                    Г φ = kq/r

                                                                                    Д E = kq/r2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити силу взаємодії між зарядами +2 нКл і – 6 мкКл, якщо відстань між ними 40 см.  (2 бали)

          А 65 мкН    Б 75 мкН     В  85 мкН      Г  95 мкН                           

3.      Заряд  30 мкКл перемістили у електричному полі з напруженістю 4 кВ/м на 20 см. Визначити роботу електричного поля.  (2 бали)

А 44 мДж       Б 34 мДж         В 24 мДж         Г 14 мДж

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Конденсатор ємністю 10 нФ зарядили до напруги 100 В. Визначити енергію конденсатора.  (2 бали)

5.     Електрон, рухаючись під дією електричного поля, збільшив швидкість від 2 до15 Мм/с. Визначити різницю потенціалів між початковою та кінцевою точками переміщення.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Двом однаковим кулькам, підвішеним в одній точці на нитках довжиною 80 см, надали заряд 10 нКл. Визначити маси кульок, якщо вони розійшлися на відстань 20 см.   (4 бали)                

Варіант № 3

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Напруженість поля          А Відношення напруженості поля у вакуумі

                                              до поля в середовищі

2 Потенціал поля                 Б Відношення напруги до опору провідника

3 Діелектрична проникність В Відношення сили електричного поля до

                                                     заряду у полі

4 Електрична ємність           Г Відношення потенціальної енергії заряду

                                                 до його величини

                                                Д Відношення заряду до потенціалу

                                                провідника

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     З яким прискоренням рухається електрон у полі, напруженість якого становить 9,1 кВ/м. (2 бали)

 А  1,5·1015  м/ с2Б 1,6·1015  м/с2В 1,7·1015 м/с2 Г 1,8·1015 м/с2                

3.     Визначити різницю потенціалів між двома точками, що лежать на одній лінії  напруженості на відстані 40 см, якщо напруженість поля дорівнює 100 В/м.  (2 бали)

А 20 В              Б 30 В             В 40 В               Г 50 В

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Визначити ємність батареї, якщо С = 2 мкФ, С = 4 мкФ, С = 6 мкФ.    (2 бали)

5.     Заряди  +20 нКл і + 40 нКл розміщені на відстані 10 см один від одного.  Визначити напруженість поля у точці, що віддалена на 4 см від меншого заряду і на 6 см від більшого.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Маленьку кульку масою 50 мг, яка має заряд 2·10 Кл, підвісили на нитці. На яку відстань знизу до неї треба піднести другу кульку із зарядом 10 нКл, щоб натяг нитки зменшився вдвічі?  (4 бали)                

Варіант № 4

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення. (1 бал)

1 Сила Кулона у середовищі                         А φ = kq/ εr

2 Робота електричного поля                          Б F = kq1q2 /εr2

3 Потенціал поля у середовищі                     В E = F/q

Напруженість поля у середовищі              Г A = q1 – φ2)

                                                                           Д E = kqr2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити енергію конденсатора ємністю 160 нФ, якщо він має заряд 40 мКл. (2 бали)

А 4 кДж            Б 5 кДж              В 6 кДж             Г 7 кДж                 

3.     Визначити потенціал поля, утвореного зарядом 20 мкКл на відстані 20 см від нього.  (2 бали)

А  900 кВ         Б 800 кВ         В 700 кВ         Г 600 кВ

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Дві однакових кульки, розташовані на відстані 3 см, мають однакові негативні заряди і взаємодіють із силою 9 мН. Визначити кількість “надлишкових” електронів на кожній кульці. (2 бали)

5.     Визначити напругу між точками А і В, А і С, В і С, якщо відстань                    АВ = 20 см, a300  і напруженість поля становить 40 кВ/м.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Два точкових заряди по 10 нКл кожний розташовані на відстані 20 см один від одного. Чому дорівнює напруженість електричного поля цих зарядів у точці, що віддалена на 10 см від кожного заряду?  (4 бали)                

Варіант № 5

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею  її вимірювання.(1 бал)

1  Напруженість електричного поля                    А 1 Н

2 Різниця потенціалів                                            Б 1 Дж

3 Електрична ємність провідника                         В 1 В

4 Робота електричного поля                                   Г 1 Ф

                                                                                   Д 1 В/м

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      На якій відстані один від одного заряди 8 нКл і 10 нКл взаємодіють із силою 20 мН? (2 бали)

А 6 мм                Б 5 мм                  В 4 мм                 Г 3 мм          

3.     Яку роботу виконує поле по переміщенню заряду 50 мкКл з точки, потенціал якої 60 В, у точку з потенціалом  –100 В? (2 бали)

А 2 мДж           Б 4 мДж             В 6 мДж          Г 8 мДж

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Визначити ємність конденсатора, якщо його заряд 30 мКл, а напруга дорівнює 150 В.  (2 бали)

5.     Металевій кулі радіусом 5 см надали заряду 40 нКл. Визначити поверхневу густину заряду і напруженість поля в точках, віддалених від центра кулі на 3 і 10 см. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Яку роботу треба виконати, щоб два точкових заряди 10 нКл і 20 нКл, що містяться на відстані 40 см один від одного, наблизити на 10 см? (4 бали)                 

Варіант № 6

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною  величиною та формулою для  її обчислення.(1 бал)

1 Електрична ємність конденсаторів А  C = C1+C2+…+Cn

    послідовне з’єднання                

2 Електрична ємність конденсатора   Б  C = C1- C2-…-Cn

3 Електрична ємність плоского конденсатора В  C = q/U

4  Електрична ємність конденсаторів

      паралельне з’єднання                Г  1/C = 1/C1 + 1/C2 +…+1/Cn

                                                           Д C = εε0S/d

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Точковий заряд 2 нКл створює електричне поле у слюді. Визначити напруженість поля на відстані 100 см від заряду.  (2 бали)

А  3 В/м           Б  4 В/м           В  5 В/м            Г  6 В/м          

3.     Електричне поле напруженістю 2 кВ/м виконало роботу 2 мДж по переміщенню заряду 20 мкКл. Визначити відстань, на яку перемістився заряд. (2 бали)

А 4 см               Б 3 см               В 2 см                Г 1 см

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити ємність батареї конденсаторів, якщо С = 2 нФ, С = 4 нФ,  С = 6 нФ, С = 10 нФ. (2 бали)


5.     Визначити площу пластин слюдяного конденсатора, якщо відстань між ними 0,2 мм, заряд на конденсаторі 0,1 мКл, напруга між пластинами конденсатора становить 100 В. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Дві провідні кулі радіусами 2 і 6 см заряджені до потенціалів 40 і 160 В. Знайти потенціали куль після того, як їх з’єднали тонкім провідником. Відстань між кулями набагато більша за їхні радіуси.  (4 бали)                

Варіант № 7

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її визначення.(1 бал)

1 Напруженість електричного поля             А U = A/q

2 Напруга                                                        Б U = qE

3 Зв’язок між  напругою та напруженістю   В C = q/U

4  Ємність провідника                                    Г C = q/φ

                                                                         Д E = U/q

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Однакові кульки, що містяться на відстані 3 см у машинному маслі, взаємодіють із силою 10 мН. Визначити заряд кожної кульки.  (2 бали)

А 50 нКл        Б 40 нКл          В 30 нКл          Г 20 нКл                 

3.     Визначити енергію конденсатора, якщо він має заряд 10 мКл при напрузі 500 В. (2 бали)

А 1,5 Дж          Б 2,5 Дж          В  3,5 Дж          Г 4,5  Дж

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.   

4.     Електричне поле виконує роботу 40 мкДж по переміщенню заряду 2 мкКл із однієї точки в іншу. Визначити потенціал кінцевої точки, якщо початковий потенціал становить 40 В.  (2 бали)

5.     Заряди 30 і 60 нКл розташовані на відстані 10 см один від одного. Яка сила діятиме на заряд 2 нКл, розміщений посередині між зарядами.  (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Однакові кульки масою по 200 мг підвісили на нитці так, як зображено на малюнку. Відстань між кульками дорівнює 2 см. Визначити силу натягу ниток, якщо кулькам надали  однакових зарядів по 20 нКл.  (4 бали)                

         


Варіант № 8

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та літерою для її позначення.(1 бал)

1 Напруженість електричного поля                    А  С

2 Напруга                                                               Б  F                                                          

3 Електрична ємність                                            В   φ

4 Потенціал електричного поля                            Г  U

                                                                                  Д   E

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     З якою силою діє на заряд 2 мкКл електричне поле з напруженістю 4 кВ/м? (2 бали)

          А  5 мН            Б 6 мН              В 7 мН              Г 8 мН                 

3.     Визначити напруженість електричного поля, якщо різниця потенціалів між двома точками, що лежать на одній лінії напруженості, дорівнює 4 кВ, а відстань між точками становить 40 см.  (2 бали)

А 6 кВ/м           Б 8 кВ/м             В 10 кВ/м           Г 12 кВ/м

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити густину енергії електричного поля у воді, якщо його напруженість становить 10 кВ/м.  (2 бали)

5.     Електрон починає рухатися в електричному полі з точки, потенціал якої 60 В, у точку з потенціалом 600 В. Визначити набуту електроном швидкість. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     У протилежних вершинах квадрата зі стороною 20 см знаходяться точкові заряди по 0,1 мкКл кожний. Визначити напруженість поля в інших вершинах квадрата.  (4 бали)

 

Варіант № 9

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Сила Кулона                                               А φ = W/ q

2 Напруженість електричного поля            Б A = qEd

3 Робота електричного поля                        В F = kq1q2 /r2

4 Потенціал                                                    Г U = A/q

                                                                         Д E = F/q

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити напруженість електричного поля, яке на заряд 5 нКл діє із силою 2,5 мН.  (2 бали)

      А 1,5 МВ/м           Б  0,5 МВ/м           В 1,5 кВ/м            Г 0,5 кВ/м                 

3.     Під час переміщення заряду 0,2 мкКл з початкової точки в точку з потенціалом 100 В електричне поле виконало роботу 0,4 мДж. Визначити потенціал початкової точки.  (2 бали)                                                                А  2,1 В                   Б 21 В                   В 210 В                 Г 2100 В

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Якою є ємність парафінового  конденсатора з площею пластин 400 см  і відстанню між ними  0,2 мм. (2 бали)

5.     Конденсатор ємністю 500 пФ має заряд 15 нКл. Яка кількість теплоти виділиться під час розрядження конденсатора до моменту, коли напруга на ньому зменшиться у 2 рази? (3 бали)

              Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      У двох вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами 6 см знаходяться точкові заряди +30 нКл і  –30 нКл. Визначити напруженість поля у третій вершині. (4 бали)                

Варіант № 10

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Напруженість поля точкового заряду            А A = qU

2 Потенціал поля точкового заряду                   Б F = qE

3 Робота електричного поля                               В U = A/q

4 Кулонівська сила                                               Г φ = kq/r

                                                                                 Д E = kq/r2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити силу взаємодії між зарядами +2 нКл і – 8 мкКл, якщо відстань між ними 20 см.  (2 бали)

А 3,6 мН            Б 4,5 мН             В  5,6 мН               Г  7,5 мН                           

3.      Заряд  40 мкКл перемістили у електричному полі з напруженістю 8 кВ/м на 10 см. Визначити роботу електричного поля.  (2 бали)

А 62 мДж            Б 52 мДж             В 42 мДж             Г 32 мДж

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Конденсатор ємністю 120 нФ зарядили до напруги 200 В. Визначити енергію конденсатора.  (2 бали)

5.     Електрон, рухаючись під дією електричного поля, збільшив швидкість від 1 до10 Мм/с. Визначити різницю потенціалів між початковою та кінцевою точками переміщення.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Двом однаковим кулькам, підвішеним в одній точці на нитках довжиною 60 см, надали заряд по 6 нКл. Визначити маси кульок, якщо вони розійшлися на відстань  20 см.   (4 бали)                

Варіант № 11

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Напруженість поля               А Відношення напруженості поля

                                                      у вакуумі  до поля в середовищі

2 Потенціал поля                      Б Відношення напруги до опору провідника

3 Діелектрична проникність   В Відношення сили електричного поля до

                                                       заряду у полі

4 Електрична ємність               Г Відношення потенціальної енергії заряду

                                                        до його величини

                                                   Д Відношення заряду до потенціалу

                                                       провідника 

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     З яким прискоренням рухається електрон у полі, напруженість якого становить 27,3 кВ/м. (2 бали)

А  0,8·1015  м/ с2     Б 1,6·1015  м/с2     В 3,2·1015 м/с2      Г 4,8·1015 м/с2                

3.     Визначити різницю потенціалів між двома точками, що лежать на одній лінії  напруженості на відстані 20 см, якщо напруженість поля дорівнює 150 В/м.  (2 бали)

А 20 В                       Б 30 В                   В 40 В                  Г 50 В

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Визначити ємність батареї, якщо С = 4 мкФ, С = 8 мкФ, С = 16 мкФ.  (2 бали)


5.     Заряди  +14 нКл і + 16 нКл розміщені на відстані 15 см один від одного.  Визначити напруженість поля у точці, що віддалена на 7 см від меншого заряду і на 8 см від більшого.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Маленьку кульку масою 20 мг, яка має заряд 4·10 Кл, підвісили на нитці. На яку відстань знизу до неї треба піднести другу кульку із зарядом 20 нКл, щоб натяг нитки зменшився вдвічі?  (4 бали)                

Варіант № 12

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Сила Кулона у середовищі                      А φ = kq/ εr

2 Робота електричного поля                       Б F = kq1q2 /εr2

3 Потенціал поля у середовищі                  В E = F/q

4 Напруженість поля у середовищі            Г A = q1 – φ2)

                                                                       Д E = kqr2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити енергію конденсатора ємністю 120 нФ, якщо він має заряд 30 мКл. (2 бали)

А 3,75 кДж           Б 5,37 кДж             В 7,35 кДж              Г 7,53 кДж                 

3.     Визначити потенціал поля, утвореного зарядом 10 мкКл на відстані 10 см від нього.  (2 бали)

А  900 кВ              Б 800 кВ                 В 700 кВ                   Г 600 кВ

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Дві однакових кульки, розташовані на відстані 5 см, мають однакові негативні заряди і взаємодіють із силою 36 мН. Визначити кількість “надлишкових” електронів на кожній кульці. (2 бали)

5.     Визначити напругу між точками А і В, А і С, В і С, якщо відстань АВ = 25 см,     a = 60  і напруженість поля становить 20 кВ/м.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Два точкових заряди по 20 нКл кожний розташовані на відстані 8 см один від одного. Чому дорівнює напруженість електричного поля цих зарядів у точці, що віддалена на 10 см від кожного заряду?  (4 бали)                

Варіант № 13

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею  її вимірювання.(1 бал)

1 Напруженість електричного поля                       А 1 Н

2 Різниця потенціалів                                               Б 1 Дж

3 Електрична ємність провідника                           В 1 В

4 Робота електричного поля                                     Г 1 Ф

                                                                                     Д 1 В/м

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      На якій відстані один від одного заряди 5 нКл і 10 нКл взаємодіють із силою 18 мН? (2 бали)

А 6 мм             Б 5 мм              В 4 мм               Г 3 мм          

3.     Яку роботу виконує поле по переміщенню заряду 40 мкКл з точки, потенціал якої 50 В, у точку з потенціалом  –150 В? (2 бали)

А 2 мДж           Б 4 мДж           В 6 мДж             Г 8 мДж

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Визначити ємність конденсатора, якщо його заряд 50 мКл, а напруга дорівнює 250 В.  (2 бали)

5.     Металевій кулі радіусом 4 см надали заряду 20 нКл. Визначити поверхневу густину заряду і напруженість поля в точках, віддалених від центра кулі на 2 і 10 см. (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Яку роботу треба виконати, щоб два точкових заряди 12 нКл і 18 нКл, що містяться на відстані 20 см один від одного, наблизити на 10 см? (4 бали)                 

Варіант № 14

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною  величиною та формулою для  її обчислення.(1 бал)

1 Електрична ємність конденсаторів      А  C = C1+C2+…+Cn

послідовне з’єднання                 

2 Електрична ємність конденсатора       Б  C = C1- C2-…-Cn

3 Електрична ємність плоского конденсатора         В  C = q/U

4  Електрична ємність конденсаторів     Г  1/C = 1/C1 + 1/C2 +…+1/Cn

     паралельне з’єднання               

                                                                     Д C = εε0S/d

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Точковий заряд 14 нКл створює електричне поле у склі. Визначити напруженість поля на відстані 10 см від заряду.  (2 бали)

        А  1,8 кВ/м        Б  2,8 кВ/м          В  3,8 кВ/м          Г  4,8 кВ/м          

3.     Електричне поле напруженістю 4 кВ/м виконало роботу 8 мДж по переміщенню заряду 10 мкКл. Визначити відстань, на яку перемістився заряд. (2 бали)

А 40 см                 Б 30 см                    В 20 см                  Г 10 см

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити ємність батареї конденсаторів, якщо С = 4 нФ, С = 8 нФ, С = 16 нФ, С = 32 нФ. (2 бали)


5.     Визначити площу пластин парафінового конденсатора, якщо відстань між ними 0,1 мм, заряд на конденсаторі 0,4 мКл, напруга між пластинами конденсатора становить 120 В.   (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Дві провідні кулі радіусами 4 і 8 см заряджені до потенціалів 80 і 240 В. Знайти потенціали куль після того, як їх з’єднали тонкім провідником. Відстань між кулями набагато більша за їхні радіуси.  (4 бали)                

Варіант № 15

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її визначення.(1 бал)

1 Напруженість електричного поля               А U = A/q

2 Напруга                                                          Б U = qE

3 Зв’язок між  напругою та напруженістю     В C = q/U

4  Ємність провідника                                      Г C = q/φ

                                                                            Д E = U/q

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Однакові кульки, що містяться на відстані 4 см у воді, взаємодіють із силою 36 мН. Визначити заряд кожної кульки.  (2 бали)

А 60 нКл          Б 70 нКл           В 80 нКл             Г 90 нКл                 

3.     Визначити енергію конденсатора, якщо він має заряд 20 мКл при напрузі 400 В. (2 бали)

А 1 Дж              Б 2 Дж               В  3 Дж               Г 4  Дж

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.   

4.     Електричне поле виконує роботу 80 мкДж по переміщенню заряду 4 мкКл із однієї точки в іншу. Визначити потенціал кінцевої точки, якщо початковий потенціал становить 50 В.  (2 бали)

5.     Заряди 20 і 80 нКл розташовані на відстані 20 см один від одного. Яка сила діятиме на заряд 25 нКл, розміщений посередині між зарядами.  (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Однакові кульки масою по 100 мг підвісили на нитці так, як зображено на малюнку. Відстань між кульками дорівнює 9 см. Визначити силу натягу ниток, якщо кулькам надали  однакових зарядів по 40 нКл.  (4 бали)  


         Варіант № 16

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та літерою для її позначення.(1 бал)

1 Напруженість електричного поля                   А  С

2 Напруга                                                              Б F                                                      

3 Електрична ємність                                           В   φ

4 Потенціал електричного поля                           Г  U

                                                                                Д   E

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     З якою силою діє на заряд 5 мкКл електричне поле з напруженістю 8 кВ/м? (2 бали)

         А  20 мН             Б 40 мН             В 60 мН             Г 80 мН                 

3.     Визначити напруженість електричного поля, якщо різниця потенціалів між двома точками, що лежать на одній лінії напруженості, дорівнює 6 кВ, а відстань між точками становить 20 см.  (2 бали)

А 15 кВ/м             Б 20 кВ/м             В 25 кВ/м               Г 30 кВ/м

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити густину енергії електричного поля у воді, якщо його напруженість становить 30 кВ/м.  (2 бали)

5.     Електрон починає рухатися в електричному полі з точки, потенціал якої 100 В, у точку з потенціалом 500 В. Визначити набуту електроном швидкість.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     У протилежних вершинах квадрата зі стороною 10 см знаходяться точкові заряди по 0,2 мкКл кожний. Визначити напруженість поля в інших вершинах квадрата.  (4 бали)

Варіант № 17

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Сила Кулона                                             А φ = W/ q

2 Напруженість електричного поля          Б A = qEd

3 Робота електричного поля                       В F = kq1q2 /r2

4 Потенціал                                                   Г U = A/q

                                                                        Д E = F/q

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     Визначити напруженість електричного поля, яке на заряд 9 нКл діє із силою 3,6 мН.  (2 бали)

      А 3,6 МВ/м       Б  2,5 МВ/м     В 400 кВ/м        Г 300 кВ/м                 

3.     Під час переміщення заряду 0,5 мкКл з початкової точки в точку з потенціалом 50 В електричне поле виконало роботу 0,2 мДж. Визначити потенціал початкової точки.  (2 бали)                                                               А  4,5 В            Б 45 В             В 450 В            Г 4500 В

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Якою є ємність скляного  конденсатора з площею пластин 400 см  і відстанню між ними  0,2 мм. (2 бали)

5.     Конденсатор ємністю 500 пФ має заряд 20 нКл. Яка кількість теплоти виділиться під час розрядження конденсатора до моменту, коли напруга на ньому зменшиться у 4 рази? (3 бали)

              Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      У двох вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами 6 см знаходяться точкові заряди +40 нКл і  –40 нКл. Визначити напруженість поля у третій вершині. (4 бали)                

Варіант № 18

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Напруженість поля точкового заряду              А A = qU

2 Потенціал поля точкового заряду                     Б F = qE

3 Робота електричного поля                                 В U = A/q

4 Кулонівська сила                                                 Г φ = kq/r

                                                                                  Д E = kq/r2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.      Визначити силу взаємодії між зарядами +5 нКл і – 8 мкКл, якщо відстань між ними 8 см.  (2 бали)

    А 56,25 мкН      Б 56,25 мН          В  85,5 мкН          Г  85,5 мН                           

3.     Заряд  50 мкКл перемістили у електричному полі з напруженістю 5 кВ/м на 10 см. Визначити роботу електричного поля.  (2 бали)

     А 45 мДж           Б 35 мДж          В 25 мДж            Г 15 мДж

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Конденсатор ємністю 10 нФ зарядили до напруги 100 В. Визначити енергію конденсатора.  (2 бали)

5.     Електрон, рухаючись під дією електричного поля, збільшив швидкість від 2 до15 Мм/с. Визначити різницю потенціалів між початковою та кінцевою точками переміщення.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.     Двом однаковим кулькам, підвішеним в одній точці на нитках довжиною 80 см, надали заряд 10 нКл. Визначити маси кульок, якщо вони розійшлися на відстань 20 см.   (4 бали)

Варіант № 19

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.     Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1 Напруженість поля           А Відношення напруженості поля у вакуумі до

                                                поля в середовищі

2 Потенціал поля                   Б Відношення напруги до опору провідника

3 Діелектрична проникність В Відношення сили електричного поля до

                                                  заряду у полі

4 Електрична ємність             Г Відношення потенціальної енергії заряду

                                                 до його величини

                                                 Д Відношення заряду до потенціалу

                                                 провідника 

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.     З яким прискоренням рухається електрон у полі, напруженість якого становить 18,2 кВ/м. (2 бали)

А  0,2·1015  м/ с2   Б 1,6·1015  м/с2   В 2,6·1015 м/с2   Г 3,2·1015 м/с2                

3.     Визначити різницю потенціалів між двома точками, що лежать на одній лінії  напруженості на відстані 150 см, якщо напруженість поля дорівнює 200 В/м.  (2 бали)

А 20 В                    Б 30 В                 В 300 В               Г 200 В

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.     Визначити ємність батареї, якщо С = 4 мкФ, С = 8 мкФ, С = 12 мкФ.  (2 бали)5.     Заряди  +15 нКл і + 24 нКл розміщені на відстані 11 см один від одного.  Визначити напруженість поля у точці, що віддалена на 5 см від меншого заряду і на 6 см від більшого.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

Маленьку кульку масою 20 мг, яка має заряд 4·10-7 Кл, підвісили на нитці. На яку відстань знизу до неї треба піднести другу кульку із зарядом 20 нКл, щоб натяг нитки зменшився вдвічі?  (4 бали)