четвер, 8 лютого 2024 р.

Контрольна робота 10 клас Молекулярна фізика

 

Контрольна робота

1.     Алієва – 1 варіант

2.     Бандура - 2 варіант

3.     Безверха - 3 варіант

4.     Бондаренко - 4 варіант

5.     Гавриленко - 5 варіант

6.     Гарнага - 6 варіант

7.     Гончарик - 7 варіант

8.     Гончаров - 8 варіант

9.     Грицевська - 9 варіант

10.                       Даниленко - 10 варіант

11.                       Докієнко - 11 варіант

12.                       Дриженко - 12 варіант

13.                       Загнибіда - 13 варіант

14.                       Захаренко - 14 варіант

15.                       Ліскова - 15 варіант

16.                       Надворна О. - 16 варіант

17.                       Надворний Т. - 17 варіант

18.                       Нелепа - 18 варіант

19.                       Попов - 19 варіант

20.                       Подольна - 20 варіант

21.                       Приходько – 21 варіант

22.                       Самбор – 22 варіант

23.                       Танцюра – 23 варіант

24.                       Таран – 24 варіант

25.                       Чікаідзе  – 25 варіант

Варіант № 1

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Маса молекули                                                         А N = mNA/M

2 Кількість молекул                                                     Б ν = m/M

3  Середня квадратична швидкість                            В p = nkT

4 Тиск ідеального газу                                                 Г m0 = M/NA

                                                                                       Д V =

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити кількість молекул у 117 г кухонної солі NaCl.  (2 бали)

           А 2·1023                  Б  6·1023                 В 12·1023                Г 2·1024                 

3.    Визначити температуру водню в балоні місткістю 12 л, якщо його маса  0,1 кг, а тиск 9,8· 106 Па.  (2 бали)

           А 273 К                    Б 283 К                В 273 0С                    Г 283 0С

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск кисню, якщо його густина 1,43 кг/м3, а середня квадратична швидкість його молекул становить 400 м/с.  (2 бали)
 2. При температурі 10 0С і нормальному атмосферному тиску густина деякої газоподібної речовини дорівнює 0,25 кг/м3 . Яка молярна маса цієї речовини?  (3 бали)

              Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1.  У кімнаті об’ємом 60 м3 випарували 10–4 г ароматичної речовини. Скільки молекул цієї речовини попадає в легені людини під час вдиху?  Об’єм повітря, яке вдихується, 1 дм3. Молярна маса ароматичної речовини 1 кг/моль. (4 бали)                

 

Варіант № 2

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1Кількість речовини                                                        А p = m0nV2/3

2 Основне рівняння МКТ                                                Б V1/T1 = V1/T1

3 Середня кінетична енергія                                           В ν = N/NA

4 Закон Бойля - Маріотта                                                Г EK = 3/2·kT

                                                                                           Д P1V1 = P2V2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити масу молекули аміаку NH .  (2 бали)

        А 2,8·10-26 кг           Б 2,8·10-24 кг           В  2,8·1026 кг           Г  2,8·1024 кг                                 

 1. Газ при температурі  270 С займає обєм V. До якої температури його слід  ізобарно охолодити, щоб об’єм дорівнював 0,75V? (2 бали)

          А 125 0С              Б 2250С                 В 125 К                    Г 225 К

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск газу гелію, якщо його концентрація 4·1025 м-3, а середня квадратична швидкість 700 м/с.  (2 бали)
 2. При температурі 00 С і тиску 1 атм повітря займає обєм 5 л. Яким буде обєм  повітря при тиску 2· 105 Па і температурі 200 С?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Повітря якої маси вийде із зали об’ємом 400 м  при підвищенні температури  від 100 С до 250 С, якщо атмосферний тиск дорівнює 100 кПа?  (4 бали)                

 

Варіант № 3

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1  Молярна маса             А Відношення кількості молекул до об’єму

2 Кількість речовини     Б Маса одного моля

3 Температура                В Відношення кількості молекул до сталої Авогадро

4 Концентрація               Г Відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону

                                         Д Міра середньої кінетичної енергії руху молекул

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити середню кінетичну енергію газу при температурі 127 С.  (2 бали)

      А  2,88·1021 Дж         Б 8,28·1021 Дж           В 8,28·10-21 Дж           Г 2,88·10-21 Дж                 

 1. Балон якого обєму треба взяти, щоб вмістити в ньому 8 кг кисню під

тиском  20 атм при температурі 40 С? (2 бали)

        А 325 л                   Б 125 л                         В 75 л                       Г 25 л

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити концентрацію газу, якщо його тиск 300 кПа, а середня кінетична енергія молекул 1,6  10-21 Дж.  (2 бали)
 2. У скільки разів швидкість молекул водню більше за швидкість молекул аргону,  якщо температури газів однакові?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Пляшку наповнили газом і щільно закрили корком, площа перерізу якого становить 2,5 см .  До якої температури треба нагріти газ, щоб корок вилетів із пляшки, якщо сила тертя, яка утримує корок, дорівнює 12 Н? Початковий тиск повітря у пляшці дорівнює нормальному атмосферному тиску, а початкова температура дорівнює     3 0С. (4 бали)                

 

Варіант № 4

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Основне рівняння МКТ                                                     А PV = mRT/M

2 Рівняння Менделеєва - Клапейрона                                 Б V1/T1 = V2/T2

3  Закон Гей-Люссака                                                           В p = 2/3·nEK

4  Кількість речовини                                                           Г ν = N/t

                                                                                                Д ν = m/M

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Визначити масу 50 моль аргону. (2 бали)

         А 1 кг                 Б 2 кг                 В 100 г               Г 200 г                 

3.      Унаслідок ізотермічного стискання об’єм газу зменшився від 6 л до 4 л, а тиск збільшився до 2,25·105 Па.  Який був початковий тиск газу?  (2 бали)

        А  10-5  Па               Б 1,5·10-5 Па               В 105 Па                Г 1,5·105 Па

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу під тиском 0,5 МПа, якщо його густина 2 кг/м3.  (2 бали)

5.      Газ за нормальних умов займає обєм 2 л. На скільки збільшиться тиск газу  при  підвищенні його температури до 770 С, якщо обєм газу незмінний?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Накреслити замкнутий цикл в координатах Р,V та V,Т. (4 бали)                Варіант № 5

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1  Основне рівняння МКТ                                           А P1V1/T1 = P2V2/T2

2 Рівняння Клапейрона                                                Б M = νm0

3 Закон Шарля                                                              В p = 1/3·ρV2

4 Молярна маса                                                            Г PV = mRT/M

                                                                                       Д P1/T1 = P2/T2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1.  Маса 50 моль газу становить 2,2 кг. Що це за газ? (2 бали)

            А водень         Б азот            В кисень             Г вуглекислий газ                

 1. Тиск у кабіні космічного корабля за температури 290 К дорівнює 97 кПа. Яким стане тиск повітря з підвищенням температури на 8 К? (2 бали)

            А 99,7 кПа          Б 100 кПа          В 100,7 кПа        Г 110,7 кПа

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1.  Визначити тиск газу, 4 кг якого займають об’єм 10 м3, а квадратична швидкість його молекул 600 м/с. (2 бали)
 2.  Визначити середню кінетичну енергію молекул газу, якщо під тиском 400 кПа він має концентрацію   1026 м-3.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Середня квадратична швидкість молекул газу при нормальних умовах (Р=105 Па, t=00С) рівна 461 м/с. Яка кількість молекул міститься в 1 г цього газу?  (4 бали)                

 

Варіант № 6

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичним поняттям,  величиною та  їх визначенням.(1 бал)

1 Кількість речовини  А Рух завислих у рідині або газі частинок

2 Дифузія                     Б Найменша частинка речовини, що має всі її властивості

3 Молекула                  В Міра середньої кінетичної енергії руху молекул

4  Броунівський рух    Г Відношення маси речовини до її молярної маси

                                     Д Взаємне проникнення речовин внаслідок руху молекул

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1.  Яка кількість речовини міститься у 10 кг водню? (2 бали)

             А 5 моль            Б 50 моль           В 500 моль            Г 5 кмоль                

 1.  Який обєм займає 1 кмоль газу при температурі 1000 С і під тиском 1 МПа? (2 бали)

            А 3,1 м3                  Б 31 м3                   В 310 м3                 Г 3100 м3

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. При температурі 273 К обєм газу 20 л. Яким буде обєм газу, якщо його ізобарно нагріють до 300 К?  (2 бали)
 2.  За нормальних умов маса газу 738,6 мг, а обєм 8,205 л. Що це за газ? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. У посудині знаходиться газ під тиском 600 кПа. Який установиться тиск, якщо із посудини випустили 3/8 газу? Температуру вважайте незмінною. (4 бали)                

 

Варіант № 7

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею для її вимірювання.(1 бал)

1 Кількість речовини                                                     А кг/моль

2  Молярна маса                                                             Б Дж/Кмоль

3 Температура                                                                В моль

4  Універсальна газова стала                                        Г Па

                                                                                         Д К

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити середню квадратичну швидкість руху молекул водню при температурі 270С.  (2 бали)

            А 1500 м/с             Б 1875 м/с           В 1934 м/с         Г 2000 м/с                 

 1. Визначити температуру аміаку NH , якщо його об`єм 20 л , маса 34 г, тиск 200 кПа.  ( 2 бали)

            А 291 К                   Б  271 К                В 251 К               Г 241 К

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск азоту, якщо його концентрація 2·1025 м-3, а середня квадратична швидкість 500 м/с.  (2 бали)
 2. Визначити концентрацію газу, якщо його тиск 200 кПа, а середня кінетична енергія молекул 6·10-21 Дж.  (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Відкриту скляну колбу місткістю 250 см  нагріли до температури 1270С.  Після цього її шийку занурили у воду. Скільки грамів води зайде у колбу, якщо вона охолоне до 70С? Атмосферний тиск нормальний. (4 бали)                

 

Варіант № 8

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його визначенням.(1 бал)

1 Ідеальний газ                    А Речовина складається з молекул

2 Перше положення МКТ  Б Взаємне проникнення речовин внаслідок руху молекул

3 Друге положення МКТ   В Молекули взаємодіють силами притягання і відштовхування

4 Третє положення МКТ    Г Газ, що складається з молекул, які не взаємодіють між собою

                                              Д Молекули безперервно хаотично рухаються

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Яка кількість речовини кисню, який містить 30,1·10  молекул?  (2 бали)

            А 500 моль            Б 50 моль              В 5 моль             Г 5 кмоль                 

 1. Визначити тиск 140 моль пропану при температурі 27 С в посудині місткістю 3 м .  (2 бали)

           А 115,25 кПа          Б 116,34 кПа             В 117,54 кПа             Г 118,76 кПа

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1.  При якій температурі швидкість молекул водню дорівнює 1800 м/с? ( (2 бали)
 2. На скільки треба збільшити тиск, щоб об`єм даної маси газу при сталій температурі зменшився на 5%?  ( 3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Зав’язаний поліетиленовий пакет об’ємом 1 л, заповнений повітрям при температурі 20 С і нормальному атмосферному тиску, занурили у воду, температура якої 5 С, на глибину 10 м. Який об’єм пакета у воді?  (4 бали) 

 

 Варіант № 9

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Маса молекули                                                         А N = mNA/M

2 Кількість молекул                                                     Б ν = m/M

3  Середня квадратична швидкість                            В p = nkT

4 Тиск ідеального газу                                                 Г m0 = M/NA

                                                                                       Д V =

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити кількість молекул у 400 г неону.  (2 бали)

            А 12,4·1023           Б  120,4·1023            В 12·1023           Г 12·1024                  

 1. Визначити температуру кисню в балоні місткістю 8,31  л, якщо його маса 160 г, а тиск становить 2 МПа. (2 бали)

               А 300 К               Б 400 К                   В 300 0С             Г 400 0С

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск гелію, якщо його густина 1,5 кг/м3, а середня квадратична швидкість його молекул становить 600 м/с.  (2 бали)
 2. При температурі 27 0С і нормальному атмосферному тиску густина деякої газоподібної речовини дорівнює 0,16 кг/м  . Яка молярна маса цієї речовини?  (3 бали)

              Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1.  У кімнаті об’ємом 50 м3 випарували 10–3 г ароматичної речовини. Скільки молекул цієї речовини попадає в легені людини під час вдиху?  Об’єм повітря, яке вдихується, 1 дм3. Молярна маса ароматичної речовини 0,5 кг/моль. (4 бали)                

 

Варіант № 10

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1Кількість речовини                                                        А p = m0nV2/3

2 Основне рівняння МКТ                                                Б V1/T1 = V1/T1

3 Середня кінетична енергія                                           В ν = N/NA

4 Закон Бойля - Маріотта                                                Г EK = 3/2·kT

                                                                                           Д P1V1 = P2V2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити масу молекули води.  (2 бали)

            А 3·10-26 кг             Б 3·10-24 кг           В  3·1026 кг              Г  3·1024 кг                                 

 1. Газ при температурі  370 С займає обєм V. До якої температури його слід  ізобарно охолодити, щоб об’єм дорівнював 0,8V? (2 бали)

            А 148 0С                  Б 2480С                В 148 К                Г 248 К

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск газу водню, якщо його концентрація 4·1025 м-3, а середня квадратична швидкість 1500 м/с.  (2 бали)
 2. За нормальних умов  повітря займає обєм 5 л. Яким буде обєм  повітря при тиску 4· 105 Па і температурі 270 С?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Повітря якої маси вийде із зали об’ємом 200 м  при підвищенні температури  від 200 С до 250 С, якщо атмосферний тиск дорівнює 100 кПа?  (4 бали)                

 

Варіант № 11

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1  Молярна маса             А Відношення кількості молекул до об’єму

2 Кількість речовини     Б Маса одного моля

3 Температура                В Відношення кількості молекул до сталої Авогадро

4 Концентрація               Г Відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону

                                         Д Міра середньої кінетичної енергії руху молекул

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити середню кінетичну енергію газу при температурі 47 С.  (2 бали)

            А  2,6·1021 Дж         Б 6,6·1021 Дж         В 6,6·10-21 Дж           Г 2,6·10-21 Дж                 

 1. Балон якого об’єму треба взяти, щоб вмістити в ньому 4,4 кг вуглекислого газу під

тиском  10 атм при температурі 47 С? (2 бали)

             А 225 л                 Б 226 л                 В 126 л              Г 25 л

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити концентрацію газу, якщо його тиск 400 кПа, а середня кінетична енергія молекул 2,5  10-21 Дж.  (2 бали)
 2. У скільки разів швидкість молекул водню більше за швидкість молекул неону,  якщо температури газів однакові?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Пляшку наповнили газом і щільно закрили корком, площа перерізу якого становить 2 см .  До якої температури треба нагріти газ, щоб корок вилетів із пляшки, якщо сила тертя, яка утримує корок, дорівнює 15 Н? Початковий тиск повітря у пляшці дорівнює нормальному атмосферному тиску, а початкова температура дорівнює  5 0С. (4 бали)                

 

Варіант № 12

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Основне рівняння МКТ                                                     А PV = mRT/M

2 Рівняння Менделеєва - Клапейрона                                 Б V1/T1 = V2/T2

3  Закон Гей-Люссака                                                           В p = 2/3·nEK

4  Кількість речовини                                                           Г ν = N/t

                                                                                                Д ν = m/M

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Визначити масу 10 моль води. (2 бали)

         А 1,8 кг                 Б 2,8 кг                 В 180 г               Г 280 г                 

3.      Унаслідок ізотермічного стискання об’єм газу зменшився від 10 л до 6 л, а тиск збільшився до 2·105 Па.  Який був початковий тиск газу?  (2 бали)

         А  10-5  Па                  Б 1,2·10-5 Па                  В 105 Па                 Г 1,2·105 Па

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу під тиском 0,2 МПа, якщо його густина 1,5 кг/м3.  (2 бали)

5.      Газ за нормальних умов займає обєм 4 л. На скільки збільшиться тиск газу  при  підвищенні його температури до 1270 С, якщо об’єм газу незмінний?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Накреслити замкнутий цикл в координатах Р,Т та V,Т. (4 бали)              

Варіант № 13

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1.  Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1  Основне рівняння МКТ                                           А P1V1/T1 = P2V2/T2

2 Рівняння Клапейрона                                                Б M = νm0

3 Закон Шарля                                                              В p = 1/3·ρV2

4 Молярна маса                                                            Г PV = mRT/M

                                                                                       Д P1/T1 = P2/T2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1.  Маса 30 моль газу становить 840 г. Що це за газ? (2 бали)

             А водень            Б азот             В кисень              Г вуглекислий газ                

 1. Тиск у кабіні космічного корабля за температури 270С дорівнює  99 кПа. Яким стане тиск повітря з підвищенням температури на 8 К? (2 бали)

            А 100,7 кПа            Б 101,6 кПа              В 102,7 кПа               Г 110,6 кПа

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1.  Визначити тиск газу, 2 кг якого займають об’єм 0,2 м3, а квадратична швидкість його молекул 800 м/с. (2 бали)
 2.  Визначити середню кінетичну енергію молекул газу, якщо під тиском 200 кПа він має концентрацію   2·1026 м-3.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Середня квадратична швидкість молекул газу при нормальних умовах (Р=105 Па, t=00С) рівна 600 м/с. Яка кількість молекул міститься в 1 г цього газу?  (4 бали)                

 

Варіант № 14

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичним поняттям,  величиною та  їх визначенням.(1 бал)

1 Кількість речовини  А Рух завислих у рідині або газі частинок

2 Дифузія                     Б Найменша частинка речовини, що має всі її властивості

3 Молекула                  В Міра середньої кінетичної енергії руху молекул

4  Броунівський рух    Г Відношення маси речовини до її молярної маси

                                     Д Взаємне проникнення речовин внаслідок руху молекул

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1.  Яка кількість речовини міститься у 5,6 кг азоту? (2 бали)

              А 2 моль            Б 20 моль             В 200 моль                Г 2 кмоль                

 1.  Який об’єм займає 0,5 кмоль газу при температурі 670 С і під тиском 2 МПа? (2 бали)

              А 1,4 м3              Б 14 м3              В 140 м3             Г 1400 м3

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. При температурі 373 К обєм газу 40 л. Яким буде обєм газу, якщо його ізобарно нагріють до 400 К?  (2 бали)
 2.  За нормальних умов маса газу 11,72 г, а обєм 8,31 л. Що це за газ? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. У посудині знаходиться газ під тиском 500 кПа. Який установиться тиск, якщо із посудини випустили 5/8 газу? Температуру вважайте незмінною. (4 бали)                

 

Варіант № 15

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею для її вимірювання.(1 бал)

1 Кількість речовини                                                     А кг/моль

2  Молярна маса                                                             Б Дж/Кмоль

3 Температура                                                                В моль

4  Універсальна газова стала                                        Г Па

                                                                                         Д К

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити середню квадратичну швидкість руху молекул кисню при температурі 270С.  (2 бали)

              А 683 м/с             Б 583,5 м/с                В 483,4 м/с             Г 383 м/с                 

 1. Визначити температуру вуглекислого газу, якщо його об`єм 40 л , маса 132 г, тиск 300 кПа.  ( 2 бали)

              А 491 К               Б 481 К                 В 281 К                Г 291 К

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск гелію, якщо його концентрація 4·1025 м-3, а середня квадратична швидкість 600 м/с.  (2 бали)
 2. Визначити концентрацію газу, якщо його тиск 500 кПа, а середня кінетична енергія молекул 5·10-21 Дж.  (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Відкриту скляну колбу місткістю 200 см3 нагріли до температури 1170С.  Після цього її шийку занурили у воду. Скільки грамів води зайде у колбу, якщо вона охолоне до 170С? Атмосферний тиск нормальний. (4 бали)                

Варіант № 16

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.              Установіть відповідність між фізичним поняттям та його визначенням.(1 бал)

1 Ідеальний газ                    А Речовина складається з молекул

2 Перше положення МКТ  Б Взаємне проникнення речовин внаслідок руху молекул

3 Друге положення МКТ   В Молекули взаємодіють силами притягання і відштовхування

4 Третє положення МКТ    Г Газ, що складається з молекул, які не взаємодіють між собою

                                              Д Молекули безперервно хаотично рухаються

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.             Яка кількість речовини води, яка містить 90,3·1025 молекул?  (2 бали)

              А 1500 моль                 Б 150 моль               В 15 моль                  Г 15 кмоль                 

3.             Визначити тиск 120 моль метану при температурі 27 0С в посудині місткістю 2 м3.  (2 бали)

                А 145,25 кПа               Б 146,34 кПа               В 147,54 кПа             Г 149,58 кПа

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.              При якій температурі швидкість молекул гелію дорівнює 1600 м/с? ( (2 бали)

5.             На скільки треба збільшити тиск, щоб об`єм даної маси газу при сталій температурі зменшився на 10%?  ( 3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      Зав’язаний поліетиленовий пакет об’ємом 2 л, заповнений повітрям при температурі 27 0С і нормальному атмосферному тиску, занурили у воду, температура якої 17 0С, на глибину 10 м. Який об’єм пакета у воді?  (4 бали) 

  

Варіант № 17

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Маса молекули                                                         А N = mNA/M

2 Кількість молекул                                                     Б ν = m/M

3  Середня квадратична швидкість                            В p = nkT

4 Тиск ідеального газу                                                 Г m0 = M/NA

                                                                                       Д V =

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити кількість молекул у 192 г кисню.  (2 бали)

            А 12·1023                  Б  36·1023                 В 12·1024                Г 36·1024                 

 1. Визначити температуру вуглекислого газу в балоні місткістю 40 л, якщо його маса

             0,44 кг, а тиск 831 кПа.  (2 бали)

            А 283 К              Б 127 К                 В 127 0С                 Г 283 0С

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск водню, якщо його густина 1,4 кг/м3, а середня квадратична швидкість його молекул становить 800 м/с.  (2 бали)
 2. При температурі 27 0С і нормальному атмосферному тиску густина деякої газоподібної речовини дорівнює 1,28 кг/м3 . Яка молярна маса цієї речовини?  (3 бали)

              Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1.  У кімнаті об’ємом 100 м3 випарували 1 мг ароматичної речовини. Скільки молекул цієї речовини попадає в легені людини під час вдиху?  Об’єм повітря, яке вдихується, 1 дм3. Молярна маса ароматичної речовини 1 кг/моль. (4 бали)                

 

Варіант № 18

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1Кількість речовини                                                        А p = m0nV2/3

2 Основне рівняння МКТ                                                Б V1/T1 = V1/T1

3 Середня кінетична енергія                                           В ν = N/NA

4 Закон Бойля - Маріотта                                                Г EK = 3/2·kT

                                                                                           Д P1V1 = P2V2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити масу молекули вуглекислого газу.  (2 бали)

            А 7,3·10-26 кг           Б 3,7·10-26 кг        В  7,3·10-26 г       Г  7,3·10-24 г                                 

 1. Газ при температурі  27 0С займає обєм V. До якої температури його слід  ізобарно нагріти, щоб об’єм дорівнював 1,5V? (2 бали)

            А 177 0С               Б 2250С                  В 177 К                 Г 225 К

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск вуглекислого  газу, якщо його концентрація 4·1025 м-3, а середня квадратична швидкість 500 м/с.  (2 бали)
 2. При температурі 100 С і тиску 1 атм повітря займає обєм 4 л. Яким буде обєм  повітря при тиску 4· 105 Па і температурі 1000 С?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Повітря якої маси вийде із зали об’ємом 200 м3 при підвищенні температури  від 200 С до 300 С, якщо атмосферний тиск дорівнює 100 кПа?  (4 бали)                

 

Варіант № 19

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та  її визначенням.(1 бал)

1  Молярна маса             А Відношення кількості молекул до об’єму

2 Кількість речовини     Б Маса одного моля

3 Температура                В Відношення кількості молекул до сталої Авогадро

4 Концентрація               Г Відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону

                                         Д Міра середньої кінетичної енергії руху молекул

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити середню кінетичну енергію газу при температурі 227 0С.  (2 бали)

      А  10,35·1021 Дж       Б 4,7·1021 Дж        В 10,35·10-21 Дж       Г 4,7·10-21 Дж                 

 1. Балон якого обєму треба взяти, щоб вмістити в ньому 3,2 кг кисню під

тиском  10 атм при температурі 27 0С? (2 бали)

            А 249 л                Б 149 л                В 100 л                Г 85 л

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити концентрацію газу, якщо його тиск 200 кПа, а середня кінетична енергія молекул 3,2  10-21 Дж.  (2 бали)
 2. У скільки разів швидкість молекул гелію більше за швидкість молекул аргону,  якщо температури газів однакові?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Пляшку наповнили газом і щільно закрили корком, площа перерізу якого становить 1,5 см2.  До якої температури треба нагріти газ, щоб корок вилетів із пляшки, якщо сила тертя, яка утримує корок, дорівнює 15 Н? Початковий тиск повітря у пляшці дорівнює нормальному атмосферному тиску, а початкова температура дорівнює  5 0С. (4 бали)                

 

Варіант № 20

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Основне рівняння МКТ                                                     А PV = mRT/M

2 Рівняння Менделєєва - Клапейрона                                 Б V1/T1 = V2/T2

3  Закон Гей-Люссака                                                           В p = 2/3·nEK

4  Кількість речовини                                                           Г ν = N/t

                                                                                                Д ν = m/M

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

2.       Визначити масу 50 моль заліза. (2 бали)

         А 1,8 кг                 Б 2,8 кг                 В 180 г               Г 280 г                 

3.      Унаслідок ізотермічного стискання об’єм газу зменшився від 10 л до 2 л, а тиск збільшився до 2,5·105 Па.  Який був початковий тиск газу?  (2 бали)

         А  10-5  Па                 Б 0,5·10-5 Па                 В 105 Па                Г 0,5·105 Па

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

4.      Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу під тиском 1,5 МПа, якщо його густина 2,5 кг/м3.  (2 бали)

5.      Газ за нормальних умов займає обєм 3 л. На скільки збільшиться тиск газу  при  підвищенні його температури до 127 0С, якщо обєм газу незмінний?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.       Накреслити замкнутий цикл в координатах Р,V та Р,Т. (4 бали)

               


Варіант № 21

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1  Основне рівняння МКТ                                           А P1V1/T1 = P2V2/T2

2 Рівняння Клапейрона                                                Б M = νm0

3 Закон Шарля                                                              В p = 1/3·ρV2

4 Молярна маса                                                            Г PV = mRT/M

                                                                                       Д P1/T1 = P2/T2

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1.  Маса 50 моль газу становить 1,6 кг. Що це за газ? (2 бали)

            А водень           Б азот            В кисень               Г вуглекислий газ                

 1. Тиск у кабіні космічного корабля за температури 295 К дорівнює 98 кПа. Яким стане тиск повітря з підвищенням температури на 5 К? (2 бали)

            А 99,66 кПа              Б 100 кПа               В 100,66 кПа              Г 110,7 кПа

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1.  Визначити тиск газу, 2 кг якого займають об’єм 4 м3, а квадратична швидкість його молекул 500 м/с. (2 бали)
 2.  Визначити середню кінетичну енергію молекул газу, якщо під тиском 300 кПа він має концентрацію   2∙1026 м-3.  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Середня квадратична швидкість молекул газу при нормальних умовах (Р=105 Па, t=00С) рівна 490 м/с. Яка кількість молекул міститься в 10 г цього газу?  (4 бали)                

 

Варіант № 22

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичним поняттям,  величиною та  їх визначенням.(1 бал)

1 Кількість речовини  А Рух завислих у рідині або газі частинок

2 Дифузія                     Б Найменша частинка речовини, що має всі її властивості

3 Молекула                  В Міра середньої кінетичної енергії руху молекул

4  Броунівський рух    Г Відношення маси речовини до її молярної маси

                                     Д Взаємне проникнення речовин внаслідок руху молекул

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1.  Яка кількість речовини міститься у 10 кг гелію? (2 бали)

              А 2,5 моль               Б 25 моль                В 250 моль              Г 2,5 кмоль                

 1.  Який об’єм займає 10 моль газу при температурі 127 0С і під тиском 1 МПа? (2 бали)

              А 3,1 л                  Б 33,24 л               В 310 л             Г 332,4 л

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. При температурі 293 К обєм газу 20 л. Яким буде обєм газу, якщо його ізобарно нагріють до 300 К?  (2 бали)
 2.  За нормальних умов маса газу 500 мг, а обєм 5,67 л. Що це за газ? (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. У посудині знаходиться газ під тиском 400 кПа. Який установиться тиск, якщо із посудини випустили 1/4 газу? Температуру вважайте незмінною. (4 бали)                

 

Варіант № 23

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею для її вимірювання.(1 бал)

1 Кількість речовини                                                     А кг/моль

2 Молярна маса                                                             Б Дж/Кмоль

3 Температура                                                                В моль

4  Універсальна газова стала                                        Г Па

                                                                                         Д К

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити середню квадратичну швидкість руху молекул кисню при температурі 227 0С.  (2 бали)

            А 450 м/с             Б 575 м/с              В 624 м/с             Г 824 м/с                 

 1. Визначити температуру вуглекислого газу, якщо його об`єм 10 л , маса 132 г, тиск 150 кПа.  ( 2 бали)

             А 360 К               Б 260 К               В 160 К              Г 60 К

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск азоту, якщо його концентрація 4·1025 м-3, а середня квадратична швидкість 700 м/с.  (2 бали)
 2. Визначити концентрацію газу, якщо його тиск 100 кПа, а середня кінетична енергія молекул 3·10-21 Дж.  (3 бали)

     Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Відкриту скляну колбу місткістю 200 см3 нагріли до температури 127 0С.  Після цього її шийку занурили у воду. Скільки грамів води зайде у колбу, якщо вона охолоне до 27 0С? Атмосферний тиск нормальний. (4 бали)                

 

Варіант № 24

 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

 1. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його визначенням.(1 бал)

1 Ідеальний газ                    А Речовина складається з молекул

2 Перше положення МКТ  Б Взаємне проникнення речовин внаслідок руху молекул

3 Друге положення МКТ   В Молекули взаємодіють силами притягання і відштовхування

4 Третє положення МКТ    Г Газ, що складається з молекул, які не взаємодіють між собою

                                              Д Молекули безперервно хаотично рухаються

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Яка кількість речовини гелію, який містить 60,2·1025 молекул?  (2 бали)

             А 1000 моль              Б 100 моль              В 5 моль               Г 5 кмоль                 

 1. Визначити тиск 100 моль аргону при температурі 227 0С в посудині місткістю 2 м3.  (2 бали)

            А 175,25 кПа          Б 186,75 кПа            В 197,54 кПа            Г 207,75 кПа

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1.  При якій температурі швидкість молекул водню дорівнює 2233 м/с? ( (2 бали)
 2. На скільки треба збільшити тиск, щоб об`єм даної маси газу при сталій температурі зменшився на 15%?  (3 бали)

Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

 1. Зав’язаний поліетиленовий пакет об’ємом 2 л, заповнений повітрям при температурі 25 0С і нормальному атмосферному тиску, занурили у воду, температура якої 15 0С, на глибину 10 м. Який об’єм пакета у воді?  (4 бали) 

 

Варіант № 25

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.

1.      Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)

1 Маса молекули                                                         А N = mNA/M

2 Кількість молекул                                                     Б ν = m/M

3  Середня квадратична швидкість                            В p = nkT

4 Тиск ідеального газу                                                 Г m0 = M/NA

                                                                                       Д V =

Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Визначити кількість молекул у 128 г метану CН4.  (2 бали)

           А 28·1023                  Б  38·1023                 В 48·1023                Г 58·1024                 

 1. Визначити температуру водню в балоні місткістю 10 л, якщо його маса  20 г, а тиск 8,31· 106 Па.  (2 бали)

           А 100 К                    Б 200 К                В 200 0С                    Г 100 0С

Запишіть правильну відповідь у зазначених одиницях.

 1. Визначити тиск кисню, якщо його густина 2,86 кг/м3, а середня квадратична швидкість його молекул становить 450 м/с.  (2 бали)
 2. При температурі 27 0С і нормальному атмосферному тиску густина деякої газоподібної речовини дорівнює 0,72 кг/м3 . Яка молярна маса цієї речовини?  (3 бали)

              Виконайте задачу з розгорнутою відповіддю.

6.      У кімнаті об’ємом 100 м3 випарували 10–2 г ароматичної речовини. Скільки молекул цієї речовини попадає в легені людини під час вдиху?  Об’єм повітря, яке вдихується, 1 дм3. Молярна маса ароматичної речовини 1 кг/моль. (4 бали)