субота, 28 березня 2020 р.

Контрольна робота

 Шановні учні 8 класу!
Вибачте, я забула вчора виставити контрольну роботу
Виставляю сьогодні
  Нагадую, що сьогодні ви пишете контрольну роботу з теми "Електричний струм".  І варіант пишуть дівчата, ІІ варіант - хлопці. Роботу починаєте в 12.00, розв'язок і відповіді записуєте на листку паперу. Робота продовжується 45 хвилин. Через 45 хвилин ви роботу фотографуєте і відправляєте мені за адресою omichkanatali@gmail.com. 

Варіант № 1
 До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.
  1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)
1  Сила струму при послідовному з’єднання провідників               А U1 = U2 = U
2 Напруга при послідовному з’єднання провідників                        Б R = R1 + R2
3 Опір при послідовному з’єднання провідників                              В U = U1 + U2
4 Відношення напруги при послідовному з’єднання провідників     Г I1 = I2 = I
                                                                                                                Д U1 /U2 = R1/R2
Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.
2        2. Визначити заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за 15 хв при силі струму 100 мА. (2 бали)
А 30 Кл                              Б  50 Кл                           В 70 Кл                            Г 90 Кл
        3. Електричний опір проводу довжиною 400 м із площею поперечного перерізу 2 мм дорівнює 24 Ом. Яким є питомий опір сплаву, з якого виготовлено провід? (2 бали)
А 0,017 Ом·мм2      Б 0,12 Ом·мм2        В 0,42 Ом· мм2        Г 1,1 Ом·мм2
  
           4.  Два резистори з’єднані паралельно. Загальна сила струму у колі 10 А, сила струму в першому резисторі становить 8 А. Визначити опір другого резистора, якщо опір першого дорівнює 4 Ом.  (2 бали)
       5. Визначити силу струму у мідному провіднику перерізом 0,51 ммі довжиною 4 м, якщо напруга на ньому 220 В. Питомий опір міді 0,017 Ом мм2/м. (3 бали)
      6. До дугової лампи з опором 50 Ом послідовно підключено реостат з опором 5,5 Ом. Визначити силу струму в лампі, якщо напруга на затискачах генератора 220 В, проводку виконано мідним проводом довжиною 30 м з площею поперечного перерізу 0,4 мм, а реостат уведено цілком.  (4 бали)

Варіант 2
До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою.
  1. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її обчислення.(1 бал)
1  Сила струму при паралельному з’єднання провідників               А U1 = U2 = U
2 Напруга при паралельному з’єднання провідників                        Б 1/R = 1/R1 + 1/R2
3 Опір при паралельному з’єднання провідників                              В U = U1 + U2
4 Відношення напруг при паралельному з’єднання провідників     Г I = I1 + I2
                                                                                                                Д I1 /I2 = R2/R1
Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.
      2. Сила струму у лампочці 32 А. Скільки електронів проходить через поперечний переріз нитки розжарювання за 30 хв? Заряд одного електрона 1,6∙10-19 Кл (2 бали)
А  26·1021                        Б 36·1022                        В 46·1023                         Г 56·1024
      3. Визначити силу струму у колі, якщо за 70 хв через поперечний переріз провідника проходить заряд 420 Кл.  (2 бали)
А 0,4 А                           Б 0,3 А                           В 0,2 А                         Г 0,1 А
       4. Два резистори з опорами 6 і 12 Ом з’єднані послідовно. Сила струму, що проходить через перший резистор, дорівнює 1 А. Визначити напругу на кожному резисторі та загальну напругу. (2 бали)
       5. Опір лампи , розрахованої на напругу 160 В, дорівнює 80 Ом. Який опір треба ввімкнути послідовно з лампою, якщо лампу включають в мережу з напругою 220 В? (3 бали)       6. Знайдіть силу струму в кожному з однакових резисторів з опорами по 120 Ом, якщо напруга джерела струму дорівнює 36 В. 

пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Домашні завдання

Добрий день, шановні учні 9 класу!

 Ми продовжуємо навчатися розв'язувати задачі. На цьому тижні це третій урок, ви вже отримали два завдання, по одному з яких виконали лише Максим Бицюк, Степан Тонов і Романчук Ольга. Я ще раз звертаюся до вас. Шановні учні! Карантин продовжено, але оцінки потрібно заробляти, щоб не залишитися на другий рік. Якщо до кінця цього тижня ви не виконаєте всі три завдання, за кожне з завдань отримаєте "2" бали. ДумайТе!!! Отже спочатку пояснення.

Рух тіла під дією сили пружності
Сила пружності визначається за формулою: F = kx, де k – коефіцієнт жорсткості, x – подовження (деформація, видовження, стиск) тіла.
Задача № 1
На скільки подовжиться рибальська ліска жорсткістю 0,5 кН/м під час піднімання вертикально вгору риби масою 200 г?
Розв’язування
Рибальська ліска буде подовжуватися до тих пір, поки сила тяжіння не зрівноважиться із силою пружності, тобто mg = kx, звідки x = mg/k. Підставимо значення величин, отримаємо: 
х = 0,2∙10/500 = 0,004 м = 4 мм.
Задача № 2
Дві пружини однакової довжини, скріплені одними кінцями, розтягують за вільні кінці руками. Пружина жорсткістю 100Н/м подовжилася на 5 см. Яка жорсткість другої пружини, якщо її подовження дорівнює 1 см?
Розв’язування
Сили пружності, що виникають в пружинах, рівні за модулем: k1 x1 = k2 x2, звідки
 k2 = k1 x1/ x2. Підставимо значення величин, отримаємо: k2 = 100∙0,05/0,01 = 500 Н/м.

Задача № 3
Знайти подовження буксирного троса жорсткістю 100 кН/м під час буксирування автомобіля масою 2 т із прискоренням 0,5 м/с2. Тертя не враховувати.
Розв’язування
З одного боку сила пружності  визначається за формулою: F = kx, з другого боку будь-яка сила визначається за другим законом Ньютона: F = ma. Якщо ліві частини двох рівнянь рівні, той праві теж рівні, тобто kx = ma, звідки x = ma/k. Підставимо значення величин, отримаємо:
                 х = 2000∙0,5/100000 = 0,01 м = 1 см.

Рух тіла під дією сили тертя
Силу тертя визначають за формулою F = μN, або у випадку горизонтального руху F = μmg, де μ – коефіцієнт тертя або  коефіцієнт опору руху.
Задача № 1
Хлопчик масою 50 кг, скотившись на санках з гори, проїхав по горизонтальній дорозі до зупинки шлях 20 м за 10 с. Знайти силу тертя і коефіцієнт тертя.
Розв’язування
Санчата з хлопчиком зупиняються лише під дією сили тертя. Масою санчат порівняно з масою хлопчика нехтуємо. За другим законом Ньютона  F = ma, тобто сила тертя визначається за цією формулою. Прискорення а знайдемо з формули S = at2/2 (з закону симетричності руху: як тіло прискорюється, так і гальмує, згадаємо кінематику), звідки а = 2S/t2 . Підставимо значення величин, отримаємо: а = 2∙20/100 = 0,4 м/с2, тоді  F = 50∙0,4 = 20 Н.   Але  F = μmg, звідки
μ = F/mg.  Підставимо значення величин, отримаємо: μ = 20/500 = 0,04  
Задача № 2
Через який час після аварійного гальмування зупиниться автобус, який рухається зі швидкістю 12 м/с, якщо коефіцієнт тертя при аварійному гальмуванні дорівнює 0,4?
Розв’язування
 Автобус зупиняється лише під дією сили тертя. За другим законом Ньютона  F = ma, з другого боку F = μmg. Прирівняємо праві частини двох рівнянь: ma = μmg, маса скорочується, тобто: 
a = μg. Прискорення визначимо за формулою а = ΔV/t, де ΔV – зміна швидкості від 12 м/с до нуля, ΔV = 12 м/с, тоді ΔV/t = μg, звідки t = ΔV/μg. Підставимо значення величин, отримаємо: 
t = 12/0,4∙10 = 3 с.
Задача № 3
Дерев’яний брусок масою 2 кг тягнуть по горизонтальній дерев’яній дошці за допомогою пружини жорсткістю 100 Н/м. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,3. Знайти подовження пружини.
 Розв’язування
У даній задачі сила пружності врівноважується силою тертя, тобто: μmg = kx, звідки
х = μmg/k. Підставимо значення величин, отримаємо: х = 0,3∙2∙10/100 = 0,06 м = 6 см.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ !!!
Задача № 1
Яка маса вантажу, що висить на пружині жорсткістю 100 Н/м, коли видовження пружини дорівнює 1 см?
Задача № 2
Яке видовження горизонтальної пружини жорсткістю 60 Н/м, якщо пружина надає візку масою 600 г прискорення 1,5 м/с2  ?
Задача № 3
Електровоз, що розвиває тягове зусилля 350 кН, може надати поїзду на горизонтальній ділянці дороги прискорення 0,15  м/с2. Яка маса поїзда, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,004?
Задача № 4
На ділянці дороги обмеження швидкості до 30 км/год. Патрульна поліція виявила по сліду коліс, що гальмівний шлях дорівнює 12 м. Чи порушив водій правила дорожнього руху, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,6? 


  
Добрий день, шановні учні!

11 клас. Фізика
Ми з вами продовжуємо навчатися розв’язувати задачі.  Канікули у вас з 30 березня по 5 квітня включно. 7 квітня ви будете писати контрольну роботу по темі «Фотоефект», тому зараз ви повинні готуватися до неї, розглядаючи приклади розв’язування задач та виконуючи завдання, які вам надаються. На сьогоднішній день задачі зробили лише Северин та Лук’яненко. Починаючи розв’язувати задачі, ви повинні розуміти, що робота виходу з поверхні металу відома і розміщена у таблиці.
Фотоефект
Задача № 1
Яка максимальна швидкість фотоелектронів при дії на катод світла з довжиною хвилі 450 нм, якщо червона межа фотоефекта для даного катода дорівнює 600 нм?
Розв’язування
 Для розв’язування задачі використаємо рівняння Ейнштейна: hс/λ = A + mV2/2, роботу виходу електронів визначимо з рівняння (у задачі не сказано, з якого металу виготовлено катод):
A = hc/λmaax, тоді hс/λ = hc/λmaax  + mV2/2, звідки V = √(2hc(1/λ – 1/ λmaax)/m). Підставимо значення величин, отримаємо: V = √(2∙6,63∙10-34∙3∙108(1/4,5∙10-7 – 1/6∙10-7)/ 9∙10-31) = √(0,246∙1012) = 0,5∙106 м/с.
Задача № 2
Світло падає на поверхню металевого катода, частково вкриту оксидним шаром (цей шар зменшує роботу виходу електронів на 1,5 еВ). Максимальна кінетична енергія фотоелектронів, що вилетіли з чистої поверхні металу, дорівнює 0,8 еВ. Знайдіть максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, що вилетіли з поверхні оксидного шару.
Розв’язування
Нагадаю, що 1еВ = 1,6∙10-19 Дж, але якщо всі величини у еВ, можна і кінетичну енергію визначати у еВ. Для розв’язування задачі використаємо рівняння Ейнштейна:   = A + Ек, записуємо це рівняння для чистої поверхні металу та для оксидного шару, враховуючи, що частота світла одна й таж:   = A1 + Ек 1,(1)    = A2 + Ек2, але   A2 = A1 – 1,5 еВ, тоді друге рівняння записуємо у вигляді: = A1 – 1,5  + Ек2, (2). У нас є два рівняння, ліві частини рівні, тоді і праві теж рівні: A1 + Ек 1 = A1 – 1,5  + Ек2, робота виходу скорочується, отримаємо: Ек 1 = – 1,5  + Ек2, звідки Ек2 = Ек 1 + 1,5. Підставимо значення величин, отримаємо: Ек2 = 0,8 + 1,5 = 2,3 еВ.

Задача № 3
На скільки треба змінити частоту падаючого на поверхню металу випромінювання, щоб максимальна швидкість фотоелектронів збільшилася від 500 км/с до 800 км/с?
Розв’язування
Для розв’язування задачі використаємо рівняння Ейнштейна: = A + mV2/2. Записуємо його для першого та другого випадків, враховуючи те, що метал не змінюється, тобто робота виходу електронів однакова:  1 = A + mV21/2   та    2 = A + mV22/2. Від другого рівняння віднімаємо перше: h(ν2 - ν1) = m(V22 - V21)/2 або hΔν = m(V22 - V21)/2, звідки
Δν = m(V22 - V21)/2h. Підставимо значення величин, враховуючи, що 500 км/с = 5∙105 м/с,
800 км/с = 8∙105 м/с, отримаємо: Δν = 9∙10-31(64∙1010 - 25∙1010)/( 2∙6,63∙10-34) = 26,47∙1013.

  
Задача № 4
Коли на поверхню металу діє випромінювання з довжиною хвилі 500 нм, затримуюча напруга дорівнює 0,6 В. Яка затримуюча напруга при дії на цю поверхню випромінювання з довжиною хвилі 350 нм?
Розв’язування
Для розв’язування задачі використаємо рівняння Ейнштейна у вигляді: hc/λ = A + eUз , записуємо це рівняння для двох випадків, враховуючи, що робота виходу однакова (метал не змінюється):  hc1 = A + eUз1hc2 = A + eUз2 , та віднімаємо від другого рівняння перше:
hc(1/λ2 - 1/λ1 ) = eUз2 - eUз1 , звідки Uз2 = hc(1/λ2 - 1/λ1 )/е + Uз1
 Підставимо значення величин, отримаємо:
Uз2 = 6,63∙10-34∙3∙108(1/3,5∙10-7 – 1/5∙10-7)/ 1,6∙10-19 + 0,6 = 1,07 + 0,6 = 1,67 В.

Потужність випромінювання
Задача
Скільки фотонів випускає за півгодини лазер, якщо потужність його випромінювання дорівнює 2 мВт? Довжина хвилі випромінювання 750 нм.
Розв’язування
Потужність випромінювання – це відношення енергії випромінювання до часу, тобто
Р = Е/t (1), півгодини перетворюємо у секунди t = 1800 с. З другого боку світло складається з фотонів, тому енергія випромінювання – це сумарна енергія всіх фотонів, тобто
Е = N hc/λ (2), де N – кількість фотонів. Підставимо друге рівняння у перше, отримаємо:
Р = N hc/(λt), звідки N = (Р λt)/hc. Підставимо значення величин, отримаємо:
N = (2∙10-3∙7,5∙10-7 ∙1,8∙103)/( 6,63∙10-34∙3∙108) = 1,36∙1019 фотонів.  

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ!
РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ!

Задача № 1
До вакуумного фотоелемента, катод якого виконано із цезію, прикладена замикаюча напруга 2 В. При який довжині хвилі, що падає на катод, з'явиться фотострум?(Таблиця для роботи виходу електронів розміщена нижче)
Задача № 2
Треноване око, що довго перебуває в темноті, сприймає світло з довжиною хвилі 0,5 мкм при потужності 2,1∙10-17 Вт. Верхня межа потужності , яку безболісно сприймає око, 
2∙10-5 Вт. Скільки фотонів потрапляє у кожному випадку на сітківку ока за 1 с?
Задача № 3
Джерело світла потужністю 100 Вт випромінює 5∙1020 фотонів за 1 с. Знайти середню довжину хвилі випромінювання.

Робота виходу електронів
Речовина
Робота виходу, ∙10-19 Дж
Вольфрам
7,2
Калій
3,5
Літій
3,8
Оксид барію
1,6
Платина
8,5
Срібло
6,9
Цезій
2,9
Цинк
6,7