четвер, 23 лютого 2023 р.

П'ятниця, 24.02.2023, 8 клас

 

Розв’язування задач

Згадаємо, як розв’язуються задачі на формули:

сила струму I = q/t, де I – сила струму, q – заряд, t – час;

напруга на ділянці кола U = A/q, де U – напруга, A – робота електричного поля;

опір провідника R = ρl/S, де R – опір, ρ – питомий опір, l – довжина провідника, S – площа перерізу провідника (якщо провідник круглий, то площа кола знаходиться за формулою S = πr2, де r – радіус провідника);

закон Ома U = IR, I = U/R, R = U/I.

Правила трикутників: 


                                                                     

                         

У робочому зошиті записуєте число, тему уроку, номер задачі, скорочений запис (дано) та розв’язок усіх задач. Потрібно пам’ятати, що питомий опір шукаємо у таблиці № 7 на сторінці 231 підручника.

Задача № 1

Через мікроамперметр проходить струм 0,4 мкА. Скільки електронів проходить щохвилини через вимірювальний прилад?

Розв’язування

Дано: I = 0,4∙10-6 А = 4∙10-7 А; e = 1,6∙10-19 Кл; t = 60 с. Знайти: N - ?

З формули сили струму I = q/t визначаємо заряд усіх електронів 

q = It. Кількість електронів знайдемо, коли весь заряд електронів поділимо на заряд одного електрона, тобто N = q/e. Підставимо замість заряду 

q = It, тоді N = It/e. Підставимо значення величин, отримаємо:

N = (4∙10-7А∙60с)/(1,6∙10-19Кл) = 150∙1012

 Задача № 2

Який заряд пройшов через переріз провідника, якщо напруга на провіднику 220 В, а електричне поле за цей час виконало роботу 13,2 кДж?

Розв’язування

Дано: U = 220 В; A = 13200 Дж. Знайти q - ?

Заряд визначимо з формули напруги U = A/q, звідки 

q = A/U. Підставимо значення величин, отримаємо: 

q = 13200Дж/220В = 60 Кл.

Задача № 3

Двометровий мідний дріт з площею поперечного перерізу 0,1 мм2 підключений до гальванічного елемента з напругою 1,5 В. Струм якої сили йде через дріт?

Розв’язування

Дано: l = 2 м; S = 0,1 мм2; ρ = 0,017 Ом∙мм2/м; U = 1,5 В. Знайти: I - ?

Спочатку визначимо опір провідника за формулою:

R = ρl/S = (0,017 Ом∙мм2/м∙2м)/(0,1 мм2) = 0,34 Ом. За законом Ома силу струму визначають за формулою I = U/R. Підставимо значення величин, отримаємо:

I = 1,5В/0,34Ом = 4,4 А.

Задача № 4

Через залізний дріт довжиною 10 м йде струм 2 А. Яка напруга джерела струму, до якого підключений дріт, якщо площа його перерізу складає 0,4 мм2?

Розв’язування

Дано: ρ = 0,1Ом∙мм2/м; l = 10 м; I = 2 А; S = 0,4 мм2. Знайти: U - ?

Спочатку визначимо опір провідника за формулою:

R = ρl/S = (0,1 Ом∙мм2/м∙10м)/(0,4 мм2) = 2,5 Ом. За законом Ома напругу визначають за формулою U = IR. Підставимо значення величин, отримаємо:

U = 2 А∙2,5 Ом = 5 В.

Задача № 5

Довжина ніхромового провідника 22 м, при напрузі 220 В сила струму становить 10 А. Визначити площу перерізу провідника.

Розв’язування

Дано: l = 22 м, U = 220 В, I = 10 А, ρ = 1,1 Ом мм2/м. Знайти: S - ?

За законом Ома опір визначають за формулою R = U/I. Підставимо значення величин, отримаємо:

R = 220 В/10 А = 22 Ом.

з формули опору R = ρl/S визначаємо площу перерізу провідника:

S = ρl/R. Підставимо значення величин, отримаємо:

S = (1,1 Ом мм2/м∙22 м)/22 Ом = 1,1 мм2.

Задача № 6

Визначити довжину сталевого провідника площею перерізу 2,4 мм2, якщо при напрузі 48 В сила струму у ньому становить 1,2 А.

Розв’язування

Дано: S = 2,4 мм2, U = 48 В, I = 1,2 А, ρ = 0,12 Ом мм2/м. Знайти: l - ?

За законом Ома опір визначають за формулою R = U/I. Підставимо значення величин, отримаємо:

R = 48 В/1,2 А = 40 Ом.

з формули опору R = ρl/S визначаємо довжину провідника:

l = RS/ρ. Підставимо значення величин, отримаємо:

l = (40 Ом∙2,4 мм2)/( 0,12 Ом мм2/м) = 800 м.

Немає коментарів:

Дописати коментар