четвер, 2 лютого 2023 р.

03.02.2023 9 клас Розв'язування задач

 

Розв’язування задач

Задача № 1

Визначте активність радіоактивного зразка, якщо щогодини в ньому розпадається 7,2 · 1010 ядер. Активність зразка вважайте незмінною.

Розв’язування

 Дано: N = 7,2 · 1010 , t = 3600 с = 3,6∙103 с. Знайти: A - ?

Активність – це кількість розпадів за 1 секунду. Якщо відома кількість розпадів за годину, то щоб знайти кількість розпадів за 1 секунду, потрібно кількість розпадів за годину поділити на кількість секунд у годині, тобто

А = N/t. Підставимо значення величин, отримаємо:

А = (7,2 · 1010)/( 3,6∙103 с) = 2∙107 Бк.

Відповідь: А = 2∙107 Бк.

Задача № 2

У зразку міститься 1,6 · 1010 ядер ізотопу Бісмуту 83 214Bi, період

піврозпаду якого 20 хв. Скільки ядер Бісмуту залишиться у зразку через годину?

Розв’язування

Дано: N0 = 1,6 · 1010 , T = 20 хв, t = 60 хв. Знайти: N - ?

За законом радіоактивного розпаду N = N0/2t/T. Підставимо значення величин, отримаємо:

N = (1,6 · 1010)/(260/20) = (1,6 · 1010)/(23) = (1,6 · 1010)/(8) = 0,2∙1010 = 2∙109.

Відповідь: N = 2∙109.

Задача № 3

На даний момент часу в радіоактивному зразку міститься 2 · 10-10 моль радію. Скільки ядер Радію розпадеться наступної секунди? Стала радіоактивного розпаду Радію λ = 1,37 · 10-11 с-1.

Розв’язування

Дано: ν = 2 · 10-10 моль, NA  = 6∙1023 моль-1, λ = 1,37 · 10-11 с-1. Знайти: A -?

Активність (кількість розпадів за 1 с) знаходимо за формулою 

А =  λN (1), де кількість ядер на даний момент знаходимо за формулою N = νNA (2). Підставляємо (2) в (1), отримаємо

A = λνNA. Підставимо значення величин, отримаємо:

А = (1,37 · 10-11 с-1)( 2 · 10-10 моль)( 6∙1023 моль-1) = 16,44∙102 Бк.

Відповідь: А = 16,44∙102 Бк.

 Задача № 4

Визначити ККД атомної електростанції, якщо її електрична потужність 5000 кВт, а витрата Урану-235  – 30 г на добу. При кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

Розв’язування

Дано: P = 5∙106 Вт, t = 24∙3600 = 86400 = 8,64∙104 с, m = 30 г, М = 235 г/моль, E0 = 3,2·10-11 Дж. Знайти: η - ?

ККД – це відношення корисної енергії до повної енергії 

η = Eк/E (1). Корисна електроенергія Ек = Pt (2), повна енергія 

E = NE0, де N = νNA, кількість речовини ν = m/M, тоді 

N = mNA/M, або E = E0mNA/M (3). Підставимо (2) та (3) в (1), отримаємо:

η = (Pt)/( E0mNA/M) = (PtM)/( E0mNA). Підставимо значення величин, отримаємо:

η = (5∙106∙8,64∙104 ∙235)( 3,2·10-11∙30∙6∙1023) = 17,625∙10-2 = 0,18 = 18 %.

Відповідь: η = 18 %.

 Задача № 5

Яка електрична потужність атомної електростанції, що витрачає за добу 220 г ізотопу Урану -235 і має ККД 25 %?

Розв’язування

 Дано: t = 8,64∙104 с, m = 220 г, М = 235 г/моль,  E0 = 3,2·10-11 Дж, η = 0,25. Знайти: P - ?

З формули попередньої задачі η = (PtM)/( E0mNA) отримаємо:

Р = (ηE0mNA)/ (tM). Підставимо значення величин, отримаємо:

Р = (0,25∙3,2·10-11 ∙220∙6∙1023)/( 8,64∙104∙235) = 0,52∙108 = 52∙106 Вт = 52 МВт.

Відповідь: Р = 52 МВт.

Задача № 6

Визначте, яку масу Урану-235 витрачає за добу атомна електростанція потужністю 2 ГВт, якщо її ККД становить 25 %, а під час кожного поділу ядра 92 235U виділяється 3,2 · 10-11 Дж енергії.

Розв’язування

 Дано:  t = 8,64∙104 с, E = 3,2·10-11 Дж, η = 0,25, P = 2∙109 Вт.

Знайти: m - ?

З формули попередньої задачі ККД η = (PtM)/( E0mNA) отримаємо:

m = (PtM)/( E0ηNA). Підставимо значення величин, отримаємо:

m = (2∙109∙8,64∙104 ∙235)/( 3,2·10-11∙0,25∙6∙1023) = 8460 г = 8 кг 460 г.

Відповідь: m = 8 кг 460 г.

 Задача № 7

Скільки вугілля з питомою теплотою згоряння 30 МДж/кг треба спалити, щоб отримати енергію, що виділяється внаслідок розпаду 10 г Урану-235, якщо при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

Розв’язування

Дано: m1 = 10 г, M = 235 г/моль, NA = 6∙1023 моль-1,  E0 = 3,2·10-11 Дж,                  q = 30∙106 Дж/кг. Знайти: m2 - ?

Енергію, що виділяється внаслідок розпаду 10 г Урану-235, знаходимо за формулою  E1 = NE0, де N = νNA, кількість речовини 

ν = m1/M, тоді N = m1NA/M, або E1 = E0m1NA/M (1). Енергію, що виділяється під час згоряння вугілля, знаходимо за формулою 

Е2 = qm2 (2). Енергії рівні, тобто

E0m1NA/M = qm2, звідки m2 = E0m1NA/Mq. Підставимо значення величин, отримаємо:

m2 = (3,2·10-11∙10∙6∙1023)(235∙3∙107) = 0,27∙105 кг = 27 т.

Відповідь: m2 = 27 т.

Задача № 8

Скільки води можна нагріти від 20 до 1000С, спаливши 2 г Урану-235, якщо при поділі одного ядра виділяється енергія 3,2·10-11 Дж.

Розв’язування

Дано: m1 = 2 г, M = 235 г/моль, NA = 6∙1023 моль-1,  E0 = 3,2·10-11 Дж,               Δt = 80 0С, c = 4200 Дж/кг0С. Знайти:  m2 - ?

Енергію, що виділяється внаслідок розпаду 2 г Урану-235, знаходимо за формулою  E1 = NE0, де N = νNA, кількість речовини ν = m1/M, тоді    

N = m1NA/M, або E1 = E0m1NA/M (1). Кількість теплоти нагрівання води Q = cm2Δt (2). Енергії рівні, тобто 

E0m1NA/M = cm2Δt, звідки

m2 = E0m1NA/MсΔt. Підставимо значення величин, отримаємо:

m2 = (3,2·10-11∙2∙6∙1023)/(235∙4,2∙103∙80) = 4,86∙105 кг = 486 т.

Відповідь: m2 = 486 т.

Немає коментарів:

Дописати коментар